De 116000 hulplijn is onderdeel van het Centrum Internationale Kinderontvoering / English

ANBI

Centrum Internationale Kinderontvoering heeft een ANBI status
Het Centrum Internationale Kinderontvoering is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI hoeft Centrum Internationale Kinderontvoering geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de instelling ontvangt in het kader van het algemeen belang. Het voordeel voor Centrum Internationale Kinderontvoering om als ANBI aangemerkt te zijn, geeft toegang tot fiscale faciliteiten voor haar donateurs en of erflaters.

Donateurs en erflaters
Wanneer een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Sponsoring door bedrijven
Bedrijven kunnen net als particulieren giften doen en aftrekken van de belasting. Het gaat hier dan om de vennootschapsbelasting als het een B.V., N.V. of een andere vennootschapsbelastingplichtige entiteit betreft. De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. Aftrekbare giften zijn de in een jaar gedane uitkeringen aan ANBI's. Naast giften kunnen bedrijven ook instellingen sponsoren. Als er zakelijke beweegredenen zijn, kan het bedrijf de uitgaven die gepaard gaan met de sponsoring in aftrek brengen.

Centrum Internationale Kinderontvoering voldoet als ANBI aan de eisen van de Belastingdienst naar en heeft daardoor toegang tot de bovengenoemde faciliteiten. Voor meer informatie bezoek de website van ANBI.

ANBI-registratiegegevens
Stichting Centrum Internationale Kinderontvoering
RSIN-nummer:  821643149
Contactgegevens
Bestuursleden
Beleidsplan
Het beloningsbeleid is volgend aan de CAO voor het omroepspersoneel [link naar CAO]
Doelstelling
Jaarverslag
Financiële verantwoording

116000 Hulplijn

MAIL ONS

[email protected]

BEL ONS

116000 of +31 (0)88 800 9000

Logo EU
Co-funded by the Daphne Programme of the European Union.
This publication has been produced with the financial support of the Daphne Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Centrum Internationale Kinderontvoering and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.